1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej jest FASARDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000586525, zwana w niniejszym dokumencie jako „Administrator”.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki oraz z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”;

2. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować do Administratora.

Dane kontaktowe Administratora:

FASARDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: ul. Topolowa 17, 95-030 Starowa Góra nr KRS: 0000586525
kontakt mailowy: rodo@fasardi.com

Dane do korespondencji:

ul. Warszawska 44/50 95-200, Pabianice

3. W ramach strony internetowej przetwarzane są dane osobowe:
1)  zarejestrowany użytkowników strony, które mogą dokonywać zakupów oferowanych towarów w ramach funkcjonalności konta użytkownika,
2)  niezarejestrowane osoby dokonujące zakupu oferowanych towarów w sklepie FASARDI,
3)  osoby, które korzystają z opcji wysyłki newslettera,
4)  inne osoby, które pozostawiają swoje dane osobowe, w tym osoby podejmujące kontakt za

pośrednictwem dostępnych kanałów wymiany informacji.
Gromadzimy tylko i wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji określonego celu (celem oraz podstawy przetwarzania określamy w pkt 4a-4d niniejszej Polityki Prywatności).
1
4a. Przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestracją konta oraz logowaniem się do
strony sklepu.

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo zarejestrować swoje konto, a następnie po zalogowaniu dokonywać zakupów jako zarejestrowani użytkownicy. Zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych wskazujemy, iż w procesach rejestracji i logowania się do naszego sklepu, a także do korzystania z funkcjonalności, jaką daje status zarejestrowanego użytkownika strony (w tym dokonywanie zakupów jako zarejestrowany użytkownik) przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe w następujących celach oraz na podstawie następujących przepisów prawa:

●  zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług polegających na umożliwieniu założenia oraz prowadzenia konta lub podjęcia działań na żądanie klienta przed jej zawarciem - podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy;
●  możliwość realizacji procesu sprzedaży towaru, dokonanie rezerwacji towaru lub podjęcie innych działań na Państwa żądanie przed dokonaniem zakupu (możliwość realizacji zakupu oraz dostarczenie towaru) - podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży;
●  w przypadku dokonania zakupu w celu przyjmowania i rozpatrywanie zwrotów towarów - podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b,c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących naAdministratorze oraz w celu realizacji postanowień umowy;
●  przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących prowadzonego konta - podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. b,c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług,
●  zapewnienie możliwości wzięcia udziału w konkursie oraz w wypełnieniu zobowiązań wynikających ze złożonego przyrzeczenia w razie zwycięstwa w konkursie - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes;
●  podejmowanie przez nas działań z zakresu marketingu bezpośredniego - podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit. f czyli uzasadniony interes Administratora, który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej;
●  ewentualne dochodzenie roszczeń przeciwko zarejestrowanemu użytkownikowi konta – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
●  wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, które ciążą na Administratorze,
●  prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
●  w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, czyli uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności zarejestrowanych użytkowników, a także ich preferencji, co ma na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych przez nas usług.

Wszelkie dane osobowe podane są przez Państwa dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcjonalności.

Zgoda na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną, którą możecie Państwo otrzymać w ramach korespondencji prowadzonej w odpowiedzi na wiadomość przesłaną do Administratora stanowi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204). W związku z powyższym Administrator
2
pozyskuje od osób, z którymi prowadzona jest korespondencja zgodę na powyższe działania. Do zgody tej stosujemy wszelkie wymogi związane ze zbieraniem zgód, które zostały określone w RODO oraz w w/w ustawie.

Analogicznie zgoda na otrzymanie informacji handlowych, w tym automatycznych systemów wywołujących, np. wiadomości sms kierowanych przez Administratora stanowi zgodę, o której stanowi art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Do tej zgody także stosuje się odpowiednio wymogi stawiane przez RODO.
4b. Zakup towarów i rozpatrywanie formularzy o reklamację lub zwrot towaru
Za pośrednictwem naszej strony internetowej możecie Państwo dokonać zakupu oferowanych przez nas towarów. Zakupu możecie Państwo dokonywać także jako niezarejestrowani użytkownicy strony. Zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych wskazujemy, iż w procesie dokonywania zakupów w ramach naszego sklepu przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe w następujących celach oraz na podstawie następujących przepisów prawa:
●  dokonywanie przez Klienta zakupu oferowanego przez nas towaru, w tym proces złożenia zamówienia oraz jego realizacja i wysyłka pod zamówiony adres - podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
●  przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji - podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
●  przyjmowanie i rozpatrywanie zwrotów towarów - podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b,c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji postanowień zawartej umowy;
●  zapewnienie możliwości wzięcia udziału w konkursie oraz w wypełnieniu zobowiązań wynikających ze złożonego przyrzeczenia w razie zwycięstwa w konkursie - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes;
●  podejmowanie przez nas działań z zakresu marketingu bezpośredniego - podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit. f czyli uzasadniony interes Administratora, który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej;
●  ewentualne dochodzenie roszczeń przeciwko zarejestrowanemu użytkownikowi konta – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
●  wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, które ciążą na Administratorze,
●  prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
●  w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, czyli uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności zarejestrowanych użytkowników, a także ich preferencji, co ma na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych przez nas usług.

Zgoda na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną, którą możecie Państwo otrzymać w ramach korespondencji prowadzonej w odpowiedzi na wiadomość przesłaną do Administratora stanowi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204). W związku z powyższym Administrator
3
pozyskuje od osób, z którymi prowadzona jest korespondencja zgodę na powyższe działania. Do zgody tej stosujemy wszelkie wymogi związane ze zbieraniem zgód, które zostały określone w RODO oraz w w/w ustawie.

Analogicznie zgoda na otrzymanie informacji handlowych, w tym automatycznych systemów wywołujących, np. wiadomości sms kierowanych przez Administratora stanowi zgodę, o której stanowi art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Do tej zgody także stosuje się odpowiednio wymogi stawiane przez RODO.
4c. Prowadzenie korespondencji z użytkownikami strony internetowej
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu prowadzenie korespondencji w odpowiedzi na przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub innych kanałów wymiany korespondencji (e-mail, korespondencja za pośrednictwem poczty tradycyjnej). Każdy kierując wiadomość do Administratora przekazując mu odpowiednie daneosobowe podaje je dobrowolnie mając na względzie fakt, iż ich niepodanie może wiązać się z brakiem możliwości przygotowania odpowiedzi na zapytanie oraz skierowania ewentualnej oferty przez Administratora.

Dane osobowe osób, które przekazały dane osobowe za pośrednictwem wypełnionego formularza kontaktowego lub za pośrednictwem kierowanej wiadomości innym kanałem wymiany korespondencji przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, dalszego prowadzenia korespondencji oraz ewentualnego przedstawienia oferty w obszarze objętym tematem prowadzonych rozmów (tylko i wyłącznie po uprzednio wyrażonym przez Państwa żądaniu przedstawienia takiej oferty oraz wyrażonej zgodzie na otrzymanie oferty handlowej drogą elektroniczną).

Dane osobowe w zakresie wskazanym powyżej przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
– w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu w postaci przesłania odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego.
Zgoda na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną, którą możecie Państwo otrzymać w ramach korespondencji prowadzonej w odpowiedzi na wiadomość przesłaną do Administratora stanowi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204). W związku z powyższym Administrator pozyskuje od osób, z którymi prowadzona jest korespondencja zgodę na powyższe działania. Do zgody tej stosujemy wszelkie wymogi związane ze zbieraniem zgód, które zostały określone w RODO oraz w w/w ustawie.

Analogicznie zgoda na otrzymanie informacji handlowych, w tym automatycznych systemów wywołujących, np. wiadomości sms kierowanych przez Administratora stanowi zgodę, o której stanowi art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Do tej zgody także stosuje się odpowiednio wymogi stawiane przez RODO.

4d. Zapis na newsletter oraz marketing bezpośredni stosowany przez Administratora
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu
umożliwienia Państwu zapisu oraz korzystania z opcji Newsletter. Po zapisie do wysyłki newslettera będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego.
4
Informujemy, że wszelkie inne działania z zakresu marketingu bezpośredniego Administrator będzie podejmować na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Zgoda na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną, którą możecie Państwo otrzymać w ramach korespondencji prowadzonej w odpowiedzi na wiadomość przesłaną do Administratora stanowi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204). W związku z powyższym Administrator pozyskuje od osób, z którymi prowadzona jest korespondencja zgodę na powyższe działania. Do zgody tej stosujemy wszelkie wymogi związane ze zbieraniem zgód, które zostały określone w RODO oraz w w/w ustawie.

Analogicznie zgoda na otrzymanie informacji handlowych, w tym automatycznych systemów wywołujących, np. wiadomości sms kierowanych przez Administratora stanowi zgodę, o której stanowi art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Do tej zgody także stosuje się odpowiednio wymogi stawiane przez RODO.
5. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może obejmować następujące dane osobowe osoby, która udostępniła je bezpośrednio do Administratora, przede wszystkim:
●  imię inazwisko,
●  adres e-mail,
●  numer telefonu,
●  dane do wysyłki,
●  adres IP użytkownika,
●  inne dobrowolnie podane dane osobowe, które zostaną nam podane w ramach kierowanej

wiadomości do Administratora.
6. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do skorzystania z
określonych funkcjonalności sklepu.

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące uprawnienia:
●  Prawo żądania dostępu do swoich danych;
●  Prawo do żądania sprostowania uprzednio podanych danych;
●  Prawo do żądania usunięcia uprzednio podanych danych;
●  Prawo do ograniczenia przetwarzania uprzednio podanych danych;
●  Prawo do żądania przeniesienia uprzednio podanych danych;
5
● Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. NA CZYM POLEGAJĄ UPRAWNIENIA?

Prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii (zostanie Państwu dostarczona kopia danych osobowych, jeśli uprzednio zwrócicie się Państwo o ich udostępnienie, za co może zostać pobrana opłata w rozsądnej wysokości wynikającą zkosztów administracyjnych),

Prawo do sprostowania przetwarzanych danych (macie Państwo prawo zażądać niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a ponadto z uwzględnieniem celów przetwarzania macie Państwo prawo do żądania uzupełnienianiekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia),
Prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych (macie prawo zażądać niezwłocznego usunięcia danych w sytuacji, gdy:

o dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

o wycofacie Państwo zgodę, która jest podstawą przetwarzania danych,
o gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a nie zachodzą żadne

nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,
o dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
o dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego

przewidzianego w prawie polskim lub prawie europejskim).

Powyższe nie będzie mieć jednak zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do:

o korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
o wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy

prawa europejskiego lub prawa polskiego,
o do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jesteście Państwo uprawnieni do żądania ograniczenia przetwarzania w następujących sytuacjach:

o gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych (na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość),

o gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
o gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,

ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub

obrony roszczeń,
o w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy

prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu).

Prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub bezpośrednio do Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO - w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

Prawo do wniesienia sprzeciwu (macie Państwo prawo do skierowania w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym ewentualnego profilowania; w tej sytuacji Administrator nie będzie uprawniony do przetwarzania Państwa danych, chyba że Administrator wykaże istnienie:

o ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub

o podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że jego uprawnienia nie są w należyty sposób respektowane i realizowane. Wcześniej
rekomendujemy jednak podjęcie korespondencji pod adres e-mail Administratora, który wskazaliśmy Państwu powyżej.

9. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu, dla którego są one gromadzone, tj przez następujące okresy:
6
● przez okres niezbędny do realizacji złożonego zamówienia lub spełnienia innego żądania użytkownika sklepu,
●  przez czas niezbędny do prowadzenia korespondencji z Administratorem w ramach złożonego zapytania przez formularz kontaktowy,
●  przez czas prowadzonych działań marketingowych albo do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych,
●  inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych).
Informujemy, iż Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym okresem przechowywania jest okres dłuższy.
Administrator w przyszłości może być uprawniony do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu (np. ewentualnej windykacji roszczeń).

Administrator nie będzie też uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną. Powyższe nie będzie mieć jednak wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych.
10. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich integralność oraz poufność.

11. Państwa dane osobowe możemy powierzyć innym podmiotom, z którymi współpracujemy w celu świadczenia naszych usług LUB udostępnić innym podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Powierzając dane osobowe naszym podwykonawcom czynimy to zawsze na podstawie zawieranych z
nimi umów o powierzenie danych osobowych. Podmioty te mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań. Jako administrator Państwa danych osobowych zapewniamy prawidłowość przetwarzania danych osobowych także po stronie tychże podmiotów, za co bierzemy pełną odpowiedzialność.

Wskazujemy, iż Państwa dane osobowe możemy powierzyć podmiotom, z którymi współpracujemy w następujących obszarach:
- obszar IT (dostawcą chmury prywatnej, z której korzystamy jest Amazon Web Services, zaś usługi migracji systemu oraz zarządzania chmurą świadczy dla nas podmiot UNITY Spółka Akcyjna, który jest partnerem AWS),
- obsługa księgowa,

- usługi marketingowe (korzystamy z narzędzi wspierających nasz marketing z pakietu Google lub Facebook),
- obsługa prawna lub podmioty świadczące wyspecjalizowane usługi windykacyjne,
- inne podmioty, z usług których korzystamy, aby spełnić nasze obowiązki wynikające z przepisów prawa.
12. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do państw trzecich, tj.
poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż świadcząc swoje usługi korzystamy z narzędzi takich jak Amazon Web Services (chmura prywatna) Google (w tym Google Analytics) czy Facebook.
7
Informujemy, iż w każdej z tych sytuacji zawsze stosowane są odpowiednie mechanizmy transferu danych osobowych opierających się na decyzji Komisji Europejskiej gwarantującej bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w konkretnym kraju lub z zachowaniem tzw. standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub innych instrumentów prawnych mających na celu zachowanie stosowanych przez nas standardów RODO.

Na temat przetwarzania danych osobowych przez Amazon Web Services (AWS) możesz dowiedzieć się więcej tutaj:

→ https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/
Na temat przetwarzania danych osobowych przez Google możesz dowiedzieć się więcej tutaj:

→ https://policies.google.com/privacy?fg=1
Na temat przetwarzania danych osobowych przez Facebook możesz dowiedzieć się więcej tutaj:

→ https://www.facebook.com/privacy/explanation
13. Informujemy, iż Administrator może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe dokonując tzw. profilowania. Wyjaśniamy, że profilowanie polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować określone scenariusze. Tak też wskazujemy, iż możemy gromadzić i analizować Pana/Pani dane osobowe celem skierowania odpowiedniej reklamy, co jest dla nas pomocne w ramach prowadzonych przez nas działań marketingowych. W ten sposób realizujemy nasz prawnie uzasadniony interes. Jednocześnie informujemy, iż niniejsze profilowanie jest całkowicie zgodne z przepisami prawa ze względu na fakt, iż gwarantujemy przestrzeganie praw i wolności osób poddanych profilowaniu wdrażając stosowne zabezpieczenia zapewniające ochronę danych
profilowych osób.

Wskazujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwu na takie działanie z naszej strony. W tym celu prosimy o zapoznanie się z pkt. 7 niniejszej Polityki Prywatności.
14. Ogólne informacje dotyczące plików cookies:
1) Informujemy, iż Administrator przechowuje pliki cookies. Pliki cookies używamy po to, by dostosować stronę do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Pliki cookies mogą być niezbędne do poprawnego działania naszego sklepu internetowego.
2) Korzystanie z naszej strony internetowej i naszego sklepu oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu, z którego Państwo korzystacie. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki.

3) Poprzezpliki„cookies”należyrozumiećdaneinformatyczne,wszczególnościplikitekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego
indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
8
unikalny numer. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie ich wydajności.

Pliki cookies dzielimy na:
●  Cookies sesyjne – pliki tego typu identyfikują użytkownika sklepu/strony w czasie trwającej wizyty. Dzięki nim możliwe jest chociażby bezpieczne logowanie się do naszego sklepu oraz są niezbędne do obsługi procesu zakupowego. Cookies sesyjne są obsługiwane w pamięci ulotnej i nie są zapisywane w pamięci stałej (np. dysk twardy). Po zamknięciu aplikacji lub przeglądarki internetowej cookies sesyjne zostają automatycznie usunięte.
●  Cookies stałe – pliki, które mają określony czas wygaśnięcia. Dzięki nim korzystanie z
często odwiedzanych stron staje się bardziej przyjazne (np. zapamiętanie wybranej lokalizacji i języka).
5) Administratorwramachprowadzonegosklepukorzystaztechnologiiprzechowującychdane na urządzeniu końcowym w celu zapewnienia poprawnego działania sklepu. Tak też Administrator może korzystać z funkcjonalności zbliżonej do cookies, tak też przedstawione informacje odnoszą się także do tych technologii. Administrator może wykorzystywać pliki „cookies” także w celu dostosowania strony do preferencji użytkownika oraz tworzenia statystyk.

6) Jak usunąć / zablokować pliki „cookies”?
Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić osobie odwiedzającej korzystanie
7)
ze sklepu oraz naszej strony, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości sklepu i strony internetowej, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danej osobie odwiedzającej zgodnie z jej zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest ona pełnoletnia i wyraziła zgodę na takie działanie).

Jak usunąć / zablokować pliki „cookies”?
Osoba odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając
wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na naszej stronie lub przez przeglądarkę lub stronę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze sklepu i innych witryn internetowych. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki lu aplikacji. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Administratora uzyskanych za pośrednictwem plików cookies. Do tego procesu odwołujemy do odpowiedniej treści w ramach niniejszej Polityki Prywatności.

8) Jakie konsekwencje będzie miało usunięcie lub zablokowanie plików „cookies”? Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze sklepu, przykładowo może wiązać się z brakiem

możliwości podtrzymywania sesji logowania.
Wskazujemy, iż w plikach cookies co do zasady nie są przechowywane dane osobowe, które pozwoliłyby na identyfikację klienta. Wskazujemy jednak, iż w sytuacji, gdy taka możliwość zaistnieje,
informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności odnoszące się do zasad przetwarzania danych osobowych stosuje się odpowiednio do plików cookies.

Użytkownik poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej może nie zgodzić się na gromadzenie jego danych za pomocą plików „cookies”. W przypadku braku dokonania zmian domniemywa się, że
użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików „cookies” przez stronę internetową. 15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu.